Najczęściej kupowane
195/50 R15 82H EXTREME VR3 TYPE-W3
195/50 R15 82H EXTREME VR3 TYPE-W3 300.00zł
195/50 R15 82H EXTREME VR2 TYPE-R7A
195/50 R15 82H EXTREME VR2 TYPE-R7A 320.00zł
175/50 R13 72H EXTREME VR2 TYPE-W3 NK
175/50 R13 72H EXTREME VR2 TYPE-W3 NK 375.00zł
Gwarancja 

Warunki gwarancji opon :

  1. Producent udziela gwarancji na swój produkt, bez limitu przebiegu, przez okres 36 miesięcy od daty zakupu, 60 miesięcy od daty produkcji lub do momentu osiągnięcia granicznego zużycia czoła bieżnika, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

  2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu, wynikłe podczas ich eksploatacji z przyczyn tkwiących w ogumieniu, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

  3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów:

            a) z graniczenie zużytym czołem bieżnika;

            b) naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę;

             c) z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz podmiot, który je przprowadził;

             d) z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym ( częściowo lub całkowicie ) kodem daty produkcji.

  4. Ewentulane reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w punktach zakupu skąd zostaną one przekazane do rozpatrzenia producentowi.

  5. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego jej rozpatrzenie, Użytkownik zobowiązany jest do:

  a) dostarczeni reklamowanego produktu do punktu ich zakupu w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia wykrycia wady;

  b) dostarczenie reklamowanego produktu wraz z obręczą koła, na której był eksploatowany, jeśli wada ogumienia jest widoczna tylko po napełnieniu go ciśnieniem roboczym;

  c) dostarczenie wypłenionej czytelnie karty gwarancyjnej ( z datą sprzedaży, pieczęcią, podpisem sprzedającego oraz danymi zakupionych opon ) i zawartego w niej zgłoszenia reklamacji oraz dowodu zakupu na reklamowany produkt.

  d) producent oświadcze, że wszystkie reklamacjie winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego porduktu do w/w podmiotu, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od prudcenta, a leżących po stronie Użytkowanika i/lub podmiotu przyjmującego reklamację;

  e) uznanie reklamacji produktu nie nakłada na prducenta żadnych zobowiązań odszkodowawczych.

  6. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez osbę fizyczną tj. Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta , który w świetle Ustawy z dn. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konusmenckiej, nabył towary konsumpcyjne – produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

  a) wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemy stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

  b) zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonego o kwotę odpowiadającą procentowemu  stopniowi zużycia reklamowanego   produktu.

   


  7. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta, który w świetlew Ustawy z dn. 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

  a) wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemy stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

             b) zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonego o kwotę odpowiadającą procentowemu  stopniowi zużycia reklamowanego 

             produktu.

  8. Producent zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji tj. wymiany produktu lub zwrotu kosztów. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, w procesie wymiany będzie używany podobny produkt.

  9. Produkt po uznaniu reklamacji na jego wadę przesz producenta oraz rozliczony zgodnie z decyzją producenta w procesie wymiany lub zwrotu kosztów w ramach niniejszej gwarancji staje się własnością producenta.

  10. Gwarancja nie obejmuje wad produktów wynikających z:

  a) nieprawiłowego transportu, przechowywywnia i użytkowania opon, podczas których produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływanie substancji chemicznych ( m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów smarów i ch pochodnych ) oraz ozonu i wysokich temperatur.

  b) używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;

  c) nieprawidłowego montażu lub demontażu, w tym montażu produktu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręczy, która jest uszkodzona i/lub skorodowana;

  d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności ogumienia ( określonej na boku każdego produktu ) i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami;

  f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo – gumowych, prężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo dziłających systemów hamulcowych, wspomagających hamulec i antypoślizgowych ( m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itd. )

  g) eksploatcaji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta i/lub pojazdu producenta opon

  h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych;

  i) wszelkich uszkodzeń mechanicznych ( w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz uszkodzeń spowodowanych m. in ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi, uderzeniem o przeszkodę, czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni itp. ) w tym także spowodowanych oddziaływaniem na produkt substancji chemicznych ( lub podobnie działających środków ), powodujących m.in. uszkodzenie/degradację/przyspieszone starzenie produktu.

  j) użycie produktu w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;

  k) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”;

  l) naturalnego procesu starzenia się gumy;

  m) jazdy na oponie bez powietrza;

  n) pożaru, przyczyn naturalnych, lub spowodowanych innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu ( np. wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp. )

  11. Gwarancja na produkt nie pokrywa:

  a) kosztów sowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych;

  b) kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcie pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.;

  c) wszelkich strat ekonomicznych i szkód ( obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności );

  d) roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;

  e) wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą produktu, wadą wykonowacy lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia

  12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego ( Użytkownika ) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z dnia. 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  13. Opony powyżej 3 lat od daty produkcji podlegają gwarancji producenta ograniczonej czasowo -  do lat 5 od daty produkcji

  14. W przypadku zakupu opon powyżej 5 lat, które nie posiadają gwarancji producenta, udzielana jest gwarancja sprzedawcy na 6 miesięcy od daty zakupu.

 

*Ważne - Opony Extreme to opony przeznaczone do motorsportu. Gwarancja nie obejmuje między innymi uskodzeń, które wynikły z używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem ( do jazdy na co dzień, jazdy turystycznej )

 


Kontynuuj Zakupy
 
Login:
Hasło:
 
0 produktów
 
 
 
 
   
Opony Bieżnikowane Opony Nowy Sącz